مرگ عشق
مطالعه بیشتر

مرگ عشق

مرگ عشق آیا عشق می میرد؟! آیا روزی فرا می رسد که دریای مواج عشق آرام شود؟ آیا خورشید عشق را غروبی هستد؟ تصویر آرمانی و ایده آل ما از عشق، آن است که عشق هرگز نمی میرد، ما دوست داریم که عشق جاودانه باشد. اما این تنها یک تصویر آرمانی است و واقعیت چیز […]

برخورد با عشق
مطالعه بیشتر

برخورد با عشق

برخورد با عشق رویارویی با عشق از آنجا که هیجان زیادی را در انسان به وجود می آورد، امر آسانی نیست. برای این که رویارویی و برخورد با عشق را بهتر تصویرسازی کنیم، از یک استعاره کمک می گیریم. « گاو بازی » یک سنت قدیمی اسپانیایی است، که هنوز دوام دارد. برخورد با هیجان […]

از عشق تا تردید
مطالعه بیشتر

از عشق تا تردید

از عشق تا تردید هر فرازی را نشیبی است و عشق نیز از این امر مستثنی نیست و هر چه آرمانگرایی عاشقانه در طول مدت عشق بیشتر باشد، ناامیدی و یأس پس از آن رنج آورتر و دردآورتر خواهد بود. البته تحقیقات هنوز این مسأله را توضیح نداده اند. گزارشهای فردی نشان می دهد، که […]

شناخت و هیجان در افراد عاشق
مطالعه بیشتر

شناخت و هیجان در افراد عاشق

شناخت و هیجان در افراد عاشق افراد عاشق بی تردید یکدیگر را با عینک خوشبینی، همراه با تحسین و ایده آل سازی می نگرند (هندریک و هندریک، ۱۹۸۸ ) و با لجاجت در فکر یکدیگر حضور دارند (آلاپاک، ۱۹۸۴ ). شاید به این دلیل که مدتی طولانی تر با هم باشند، با هم بودن را […]

دوری و همراهی در زمان عشق
مطالعه بیشتر

دوری و همراهی در زمان عشق

دوری و همراهی در زمان عشق افرادی که به یکدیگر عشق می ورزند، به شدت دوست دارند که وقت خود را با هم بگذرانند و همراه هم باشند. اما افرادی که به سرعت به سمت این فرایند می روند، اغلب به سرعت عشق خود را رنگ پریده می یابند و در مورد حیطه ی خصوصی، […]

اظهار عشق
مطالعه بیشتر

اظهار عشق

اظهار عشق اولین اظهار عشق مانند شکستن یک سد است، چرا که انبوه هیجانات و امیال نهفته در پشت این سد می تواند عواقب مختلف و ناشناخته ای به همراه داشته باشد. اظهارعشق می تواند« محبوب را فراری دهد » و یا « واکنش پذیرای او را به همراه داشته باشد». اظهار عشق پرده ها را […]

آگاهی از عشق
مطالعه بیشتر

آگاهی از عشق

آگاهی از عشق عشق معمولاً مدتها مخفی می ماند. مانند یک راز، مانند دانه ای در خاک تا زمانی که دانه ترک بردارد و آرام آرام سر از خاک در آورد. احساس این که « امری شگرف رخ داد است » ، « اتفاقی افتاده است »، آغاز یک حس درونی است. اولین دریافت عشق، […]

عشق یک سویه
مطالعه بیشتر

عشق یک سویه

عشق یک سویه عشق به کسی که هیچ احساسی در قبال ما ندارد، یا حتی از عشق ما به خودش خبر هم ندارد، عشق یک سویه است. عشق یک سویه بیشتر یک عشق ناکام است، آمیخته با رنج و سعادت، معجونی از سیه روزی و نعمت که سه چهارم دانشجویان حداقل یک بار آن را […]

عشق مانیایی
مطالعه بیشتر

عشق مانیایی

عشق مانیایی یکی از انواع عشق، عشق مانیایی است. عشق مانیایی عشق دیوانه وار است، همراه با اشتغال ذهنی وسواس گونه، حسادت، احساس مالکیت، ناامنی، علایم جسمانی و هیجانات شدیداً نوسانی. بسیاری از روانشناسان تأکید می کنند که عشاق مانیایی به لحاظ روان شناختی دچار مشکل میشوند. عشق مانیایی اغلب در اولین عشق دیده می […]

عشق ناگهانی
مطالعه بیشتر

عشق ناگهانی

عشق ناگهانی می دانیم که بسیاری از محققان، اندیشه و فکر را بر هیجان عشق مقدم می دارند . آنها معتقدند که احساس عشق به تدریج بین دو نفری که به ارتباط با هم می اندیشند، رشد می کند. از سوی دیگر اکثر افرادی که هیجان را بر فکر مقدم می دانند، عشق را بیشتر […]