نقش مهریه در ازدواج

نقش مهریه در ازدواج

نقش مهریه در ازدواج

معمولاً قبل از عقد برای دختر مهریه ای معین می شود. معمولاً تعیین مهریه در یک جلسه خانوادگی با حضور اعضای اصلی خانواده دختر و پسر قبل از عقد، مشخص می شود. حضور در این جلسه خانوادگی نشان از اهمیت جایگاه فرد حاضر در خانواده دارد. معمولاً افرادی که به آن جلسه دعوت نمی شوند در قبال این عدم حضور واکنشهای عاطفی یا حتی رفتاری از خود بروز می دهند. و چه بسا که اثر عاطفی آن برای مدتها باقی بماند و یادآوری شود. میزان مهریه برای پسر و خانواده ی پسر نگرانیها و معانی خاصی را در بردارد، همچنان که برای دختر و خانواد ه ی دختر نیز نگرانیها و معانی خاص خود را دارد.
موارد زیر از جمله نگرانی های پسر و خانواده ی او در مورد میزان مهریه است:
– درصورتی که به هردلیلی این ازدواج به طلاق منجر شود، آیا امکان پرداخت مهریه برای آنها وجود دارد؟
– آیا ارزشمندی این ازدواج با میزان مهریه برابری می کند؟
– آیا خانواده ی دختر زیاده خواهی نمی کنند؟
– پس از عقد درصورتی که عروس بخواهد دخل و تصرفی در مهریه خود انجام دهد به ویژه اگر مهریه به صورت زمین یا مسکن باشد، آیا تأثیر منفی بر خانواده نخواهد گذاشت؟
– آیا توان تعیین همین میزان مهریه برای دیگر عروسان خانواده نیز که پس از این به جمع خانواده اضافه می شوند، وجود دارد؟
– مبادا دختر یا خانواده او پس از تعیین مهریه و انجام عقد سریعاً مهریه را درخواست کنند.
موارد زیر از جمله نگرانیهای دختر و خانواده ی دختر در مورد میزان مهریه است:
– درصورتی که به هر دلیلی این ازدواج به طلاق منجر شود، آیا این میزان مهریه می تواند زندگی دختر آنها را تاحد قابل قبولی پس از طلاق تأمین کند؟
– آیا ارزشمندی دختر آنها با این میزان مهریه برابری می کند؟
– آیا پسر و خانواده اش خست به خرج نمی دهند؟
– آیا دختر آنها می تواند پس از عقد در مهریه ی خود دخل و تصرف کند؟
– آیا مهریه ی دختر آنها همطراز مهریه ی دیگر دختران خانواده هست؟
– آیا مهریه ی دختر آنها همطراز مهریه ی دیگر عروسان خانواده ی داماد هست؟
– آیا این میزان مهریه می تواند تاحدودی مانع طلاق دختر آنها به واسطه عدم تعهد احتمالی داماد در آینده شود؟
خانواده ها معمولاً در تعیین مهریه، به این نگرانیها پاسخ می دهند و بر این اساس به توافق می رسند. مهریه کلان و مهریه ناچیز دو مقوله ی دیگر است که به نظر می رسد لازم است به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرند.
مهریه ی کلان حاوی معانی و ایجاد کننده ی واقعیتهایی در آینده است. معانی مهریه ی کلان بیشتر مبنی بر ارزش فوق العاده ی دختر و ازدواج با اوست در ضمن به معنای از خود گذشتگی پسر، قطعیت او و برجستگی فوق العاده ی دختر برای اوست. اما معمولاً مهریه ی کلان به دنبال خود باعث ایجاد واقعیتهایی در ارتباط عروس و داماد و خانواده های آنها می شود. عروسی که مهریه ی کلان دارد معمولاً سرمست از اهمیت و ارزش خود است. که به طورنمادین و استعاری با میزان مهریه برابری می کند. حس با ارزشی و اعتماد به نفسی که ممکن است حتی بیشتر از حد هم باشد همان طور که مهریه ی او نیز بیش از حد است.
قدرت زیاد عروس در ارتباط با همسر و خانواده ی همسر می تواند از تبعات مهریه ی کلان باشد. مهریه ی کلان قدرت مرد را در روابط خانوادگی کاهش می دهد چرا که مهریه عندالمطالبه است و زن می تواند هرگاه که خواست مهریه ی خود را به اجرا بگذارد. دست به عصا حرکت کردن و مراقبت بیشتر مرد، می تواند از تبعات مهریه کلان باشد. مهریه ناچیز مقوله ی دیگری است که برخی افراد به ویژه با نگرشی روشنفکری آن را دنبال می کنند . برخی از افراد از نبود مهریه دفاع می کنند و تلاش می کنند تا نبود مهریه را به عنوان یک ارزش روشنفکرانه دنبال کنند. به نظر می رسد در شرایط اقتصادی و حقوقی کشوری مانند ایران، نبود مهریه، تعادل قدرت اقتصادی زن در خانواده ی ایر انی را به هم می زند. وجود مهریه برای یک زن ایرانی به معنای پشتوانه اقتصادی و بالتبع قدرت در خانواده است. اگر این پشتوانه اقتصادی و قدرت را از زن ایرانی بگیریم و به جای آن هیچ پشتوانه مالی و قدرتی دیگری به او ندهیم مطمئناً تعادل خانواده را برهم زده ایم و موجب بروز آسیب ها و مسائل دیگری در ارتباط آینده ی همسران خواهیم شد.
همان طور که مهریه کلان قدرت زن را افزایش می دهد مهریه ناچیز قدرت مرد را افزایش می دهد چرا که هرگاه مرد اراده کند با توجه به اینکه حق طلاق از آن مرد است می تواند با پرداخت مهریه زن را طلاق د هد. بالتبع زنی که مهریه ی ناچیز دارد ممکن است در مقابل مرد دست به عصا حرکت کند و بیشتر مراقب و نگران باشد.
ما ضمن اینکه از وجود مهریه به عنوان یک مکانیسم تعادل بخش در خانواده حمایت می کنیم مهریه ی ناچیز را همانند مهریه ی کلان می دانیم و تفاوت عمده ای بین این دو نوع مهریه قائل نیستیم. هم مهریه ی کلان و هم مهریه ی ناچیز تعادل سیستمی خانواده ایرانی را برهم می زند و موجبات آسیبهای آینده را فراهم می آورد. در خانواده لازم است قدرت به تساوی پخش شود. مهریه ی کلان و مهریه ی ناچیز، تعادل را به نفع یکی از همسران برهم می زند. یکی به نفع زن و دیگری به نفع مرد که البته هر دو در نهایت به ضرر خانواده است.

نقش مهریه در ازدواج

برچسب ها

مشاوره آنلاین پیش از ازدواج ( 1), مشاوره آنلاین قبل از ازدواج ( 2), مشاوره ازدواج ( 30), مهریه ( 1), نقش مهریه در ازدواج ( 1),