نقش جهیزیه در ازدواج

نقش جهیزیه در ازدواج

نقش جهیزیه در ازدواج

جهیزیه تهیه ی وسایل خانه از طرف دختر است. اما جهیزیه به جز واقعیت آن که تهیه وسایل خانه است معانی دیگری را نیز دربردارد. داشتن و نداشتن جهیزیه، ارزش اقتصادی جهیزیه و کم و زیاد بودن آن، هرکدام معنای خاصی را نسبت به دختر و جایگاه او در زندگی آینده القا می کند.
در پایان دوران عقد از دختر انتظار می رود که جهیزیه ی خود را فراهم کرده باشد و به خانه ای که پسر تهیه کرده است، ببرد. دختران و خانواده های آنها معمولاً برای تأمین جهیزیه مناسب، تلاش فراوانی می کنند. تلاش آنها برای القای معنای مثبت نسبت به دختر و جایگاه او در زندگی جدید است. به ویژه زمانی که دختر با خانواده ای وصلت کرده باشد که از نظر مالی جایگاه بالاتری دارند، این نگرانیها افزایش پیدا می کند. دختر و خانواده ی او با تهیه ی جهیزیه ی باارزش سعی می کنند نظرات خانواده ی پسر را تأمین کنند و خود را هم سطح آنها نشان دهند. ازدواج با خانواده ی هم سطح معمولاً اینگونه نگراینها را دربرندارد. زمانی که مهریه ی دختر کلان باشد، از دختر و خانواده ی او انتظار می رود که جهیزیه باارزش تری تهیه کنند. مهریه ی سنگین انتظار پسر و خانواده او را افزایش می دهد. واقعیت جهیزیه، تهیه ی وسایل مورد نیاز برای یک زندگی دو نفره است اما معانی عرفی آن به امری فراتر از این واقعیت ساده، گسترش یافته است. معنای عرفی جهیزیه،
دختر و خانواده ی دختر را به زحمت می اندازد، از سادگی ازدواج می کاهد و معانی غیرمستقیمی را بر افراد تحمیل می کند. اما در برابر این مسأله چه می توان کرد؟!
برخی معتقدند که باید ساده زیستی را تبلیغ کرد و ساده زیستی را به عنوان یک هنجار مثبت و یک ارزش اجتماعی تبلیغ کرد. برخی معتقدند که باید در تهیه ی جهیزیه به دخترانی که از شرایطی مالی مناسبی برخوردار نیستند، کمک شود، هم به دلیل واقعیت جهیزیه که تأمین وسایل مورد نیاز همسران است و هم به دلیل معنای عرفی آن. نگاه دیگری که به این مسأله می توان داشت، قابلیتها و توانمندی های دختران و پسرانی است که خواهان ازدواج باهم هستند. توانایی رویارویی و مواجهه با این معانی عرفی، پذیرش یا رد آنها و تکیه بر توانمندیهای فردی همسر و گفتگو درباره این معانی عرفی و شفاف کردن آنها می تواند همسران را از مشکلات و آسیبهای این معانی عرفی دور سازد.

نقش جهیزیه در ازدواج

برچسب ها

جهیزیه ( 1), روان شناسی ( 15), مشاوره ( 30), مشاوره ازدواج ( 30), نقش جهیزیه در ازدواج ( 1),