مشاوره کودک

مشاوره کودک

مشاوره کودک

معنی لغوی مشاوره عبارت است از: همکاری کردن و رای و نظر تخصصی دیگران را برای انجام دادن کاری جویا شدن. مشاوره کودک به منزله یک هنر، تعامل فعال حضوری بین مشاور و کودک است که بدان وسیله کودک پس از طرح مشکل با کمک مشاور تواناییها، امکانات و محدودیتهایش را می شناسد و در نهایت به حل مشکلش اقدام می کند. در مشاوره کودک، به منزله یک فعالیت تخصصی، وجود جوی مملو از درک و تفاهم بین مشاور و کودک ضرورت دارد. با برقراری این ارتباط عاطفی و پذیرا کودک مشکلش را به نحو مقتضی مطرح می سازد و پس از شناخت ابعاد و علل آن برای حل مشکل از مشاور کودک تقاضای کمک می کند.

 

انواع مشاوره

مشاوره از دیدگاههای مختلف به انواع متعددی تقسیم می شود. این تقسیم بندی صوری است و به منظور سهولت عملکرد مشاور انجام می شود و عملا هنگام مشاوره از همه انواع، به طور هم زمان، استفاده می شود. مشاوره از نظر موضوع به تحصیلی، شغلی، خانوادگی و بهداشتی و از نظر اجرا به فردی و گروهی تقسیم می شود. در مشاوره فردی، مشاور در هر جلسه فقط با یک کودک به مشاوره می پردازد؛ در حالیکه در مشاوره گروهی تعداد کودکان در هر جلسه مشاوره بیش از یک نفر است.

 

مشاوره گروهی با کودکان

چون مشاوره گروهی با کودکان در سطح وسیعی انجام می شود، مشاور باید با نحوه تشکیل و اداره جلسه مشاوره گروهی آشنا باشد. مشاوره گروهی یک سلسله فعالیتهای سازمان یافته است که با تعدادی کودک در زمان معینی در یک مکان انجام شود. هدف این فعالیتها در مرحله اول حل مشکل و در مرحله بعد پیشگیری از بروز مشکل است.

مشاوره گروهی باعث می شود: ۱) کودک با دیگران دوست شود؛ ۲) بداند که دیگران نیز مانند او مشکل دارند؛ ۳) حمایت و پذیرش دیگران را به دست آورد؛ ۴) از دیگران بیاموزد؛ ۵) احساساتش را بیان کند و به آرامش درون برسد؛ ۶) در مقایسه با دیگران خودش را بهتر بشناسد؛ ۷) انتقاد دیگران را با متانت و بردباری بپذیرد و ۸) برقراری روابط اجتماعی را بیاموزد.

مشاوره گروهی همچنین از نظر زمان و هزینه در مقایسه با مشاوره فردی، مقرون به صرفه است و تصمیمات اتخاذ شده در گروه از ضمانت بیشتری برخوردار است.

مشاور که برای تشکیل گروه هدف یا اهداف معینی دارد در جلسه اول خود را به کودکان معرفی می کند و درباره گروه با آنان به گفتگو می پردازد و از کودکان می خواهد که خود را معرفی کنند و علایق و هدفهای خودرا مطرح سازند. سپس با توافق اعضای گروه حد و مرزی برای رفتارهای خاص در گروه معین می شود. برای آنکه مشاوره گروهی به نتایج موثری بیانجامد مشاور باید: ۱) علاوه بر ایفای نقش رهبری، خود نیز به عنوان یک عضو در بحثها و فعالیتهای گروهی شرکت کند؛ ۲) به همه کودکان توجه داشته باشد و مسائل آنان را به خوبی درک کند؛ ۳) همه کودکان را در فعالیت گروهی شرکت دهد و طوری عمل کند که هیچ کودکی خود را منزوی نسازد و ۴) در مواقع ضروری روشهای مناسبی برای حل مشکلات پیشنهادکند.(شفیع آبادی، ۱۳۸۸)

 

مشاوره کودک

 

برچسب ها

راهنمایی کودک ( 2), مشاوره ( 30), مشاوره کودک ( 4), مشاوره و راهنمایی کودک ( 4),