مرگ عشق

مرگ عشق

مرگ عشق

آیا عشق می میرد؟! آیا روزی فرا می رسد که دریای مواج عشق آرام شود؟ آیا خورشید عشق را غروبی هستد؟ تصویر آرمانی و ایده آل ما از عشق، آن است که عشق هرگز نمی میرد، ما دوست داریم که عشق جاودانه باشد. اما این تنها یک تصویر آرمانی است و واقعیت چیز دیگری است. عشق هم مانند دیگر پدیده ها روزی می میرد، روزی تمام می شود و روزی دیگر وجود نخواهد داشت. اما همان گونه که در مرگ سایر پدیده ها شاهد هستیم، وقتی که پدیده ای می میرد نابود نمی شود بلکه به پدیده ی دیگری تبدیل می شود. در مرگ عشق نیز ما شاهد این تبدیل خواهیم بود. وقتی که عشق می میرد، معمولاً به پدیده ای دیگر از قبیل دوستی، بی تفاوتی و حتی تنفر تبدیل می شود.
در بهترین حالت وقتی که « عشق » می میرد ما شاهد پدید آمدن « دوستی » هستیم . عشق در حالت طبیعی پس از « وصال » می میرد، و معمولاً به دوستی و محبت تبدیل می شود.
یکی از امور دیگری که باعث مرگ عشق می شود، تحلیل روان شناختی است. تحلیل عمیق روان شناختی می تواند باعث شود که عشق به حالت دیگری تبدیل شود یا در واقع بمیرد .
گذشت زمان هم در صورتی که هیجانات عشق سرکوب نشده باشد، می تواند باعث مرگ عشق شو د؛ یا به عبارت دیگر عشق را به حالتی دیگر تبدیل کند. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که وصال، تحلیل روا ن شناختی و گذشت زمان، بدون سرکوبی هیجانی، مرگ عشق را به دنبال خواهد داشت.

مرگ عشق

برچسب ها

عشق ( 18), مرگ ( 1), مرگ عشق ( 1),