عشق یک سویه

عشق یک سویه

عشق یک سویه

عشق به کسی که هیچ احساسی در قبال ما ندارد، یا حتی از عشق ما به خودش خبر هم ندارد، عشق یک سویه است. عشق یک سویه بیشتر یک عشق ناکام است، آمیخته با رنج و سعادت، معجونی از سیه روزی و نعمت که سه چهارم دانشجویان حداقل یک بار آن را تجربه می کنند (آرون و آرون، ۱۹۹۱ ). شدت ناکامی بستگی به میزان ایده آل سازی از ارتباط دارد. هر چه جذابیت ارتباط در نظر آنها بیشتر باشد، طبیعتاً ناکامی آنها نیز شدیدتر خواهد بود.عشق یک سویه در اولین عشق می تواند به یادگیری عشق کمک کند (هارنر،۱۹۹۲ ). آلاپاک ( ۱۹۸۴ ) متذکر می شود که اولین عشق نوجوان به طور طبیعی شامل همان عناصر و اجزای اتحاد معنوی است، که ما در عاشقان ناکام و عشاق عارف مسلک می یابیم.
این عناصر عبارتند از ۱- حضور فراگیر معشوق ۲- واژه های مطلق و نهایی برای توصیف معشوق ۳- بی نظیر بودن ۴- کمال مطلوب بودن ۵- آرمان گرایی سرشار از رویا ۶- اتحاد روحانی ۷- معطوف به آینده بودن.
عشق یک سویه می تواند بر عزت نفس تأثیر داشته باشد. برآورد عاشق از احتمال پذیرفته شدن توسط معشوق با عزت نفس او ارتباط دارد. افرادی که عزت نفس پایینی دارند، از طرد شدن توسط معشوق می هراسند. ( بام اشتایر و واتمن ،۱۹۹۲).

 

عشق یک سویه

 

 

برچسب ها

عشق ( 18), عشق یك سویه ( 1),