عشق ناگهانی

عشق ناگهانی

عشق ناگهانی

می دانیم که بسیاری از محققان، اندیشه و فکر را بر هیجان عشق مقدم می دارند .
آنها معتقدند که احساس عشق به تدریج بین دو نفری که به ارتباط با هم می اندیشند، رشد می کند.
از سوی دیگر اکثر افرادی که هیجان را بر فکر مقدم می دانند، عشق را بیشتر به صورت یک برانگیختگی زیستی یا زیستی اجتماعی می شناسند. در اکثر فیلم های سینمایی، معمولاً عشق به صورت یک طغیان ناگهانی به نمایش در می آید. احتمالاً عامل مؤثر در ایجاد عشق ناگهانی، احساس ناتوانی در کنترل هیجانی عشق است. این احساس عدم کنترل و ناتوانی در کنترل، احساس عشق ناگهانی را به همراه می آورد.
لحظه ای شگفت یا خلسه آور که همه ی افراد تجربه می کنند اما احتمالاً بیشتر در افراد خودشکوفا تجربه می شود. به گفته ی آبراهام مزلو، تجربه ی اوج، بصیرتی ناگهانی نسبت به زندگی به عنوان هماهنگی قدرتمندی ورای فضا، زمان و خود است. همانند تجربه ی تولد فرزند یا رسیدن یک کوهنورد به قله ی کوهی که برای رسیدن به آن راه درازی را طی کرده است. این تجربه می تواند با تجربه های عرفانی، عاشقانه و هنری همراه بوده یا فراخوانده شود.
البته احتمالاً عشق به هر دو صورت ناگهانی و تدریجی تجربه می شود. چگونگی عاشق شدن شما بر فرد مقابل تأثیر می گذارد. چگونگی عاشق شدن شما می تواند تعبیری باشد از این که شما چگونه آدمی هستید. اگر شما ناگهانی عاشق شوید و فرد مقابل تدریجی، ممکن است قضاوت او درباره ی شما این باشد که شما یک آدم معمولی با هیجانهای انفجاری هستید و اگر شما به تدریج عاشق شوید و او عشقی آتشین داشته باشد احساس می کند که شما فردی حسابگر و بدون ثبات عاطفی هستید.
حسادت و آرزو دو یار جدایی ناپذیر عشق هستند به خصوص وقتی به اوج ناتوانی در کنترل هیجانی می رسیم. حسادت و آرزو بیانگر احساس « ناامنی » عاشق است.  هر چه ناامنی بیشتر باشد، حسادت و آرزو نیز قویتر می شود.

عشق ناگهانی

برچسب ها

عشق ( 18), عشق ناگهانی ( 1),