عشق مانیایی

عشق مانیایی

عشق مانیایی

یکی از انواع عشق، عشق مانیایی است. عشق مانیایی عشق دیوانه وار است، همراه با اشتغال ذهنی وسواس گونه، حسادت، احساس مالکیت، ناامنی، علایم جسمانی و هیجانات شدیداً نوسانی. بسیاری از روانشناسان تأکید می کنند که عشاق مانیایی به لحاظ روان شناختی دچار مشکل میشوند.
عشق مانیایی اغلب در اولین عشق دیده می شود. سؤالات زیر تا حدی می تواند ما را نسبت به عشق مانیایی هشیار کند. به این سؤالات از ۵ تا ۱ نمره دهید. ۱ کمترین ارزش و ۵ بالاترین ارزش را دارد.
۱- زمانی که بین ما کارها درست پیش نمی رود، دلم آشوب می شود؛ یا این که احساس می کنم حال تهوع دارم.
۲- اگر من و او از هم جدا شویم آ نقدر افسرده می شوم که به فکر خودکشی بیفتم.
۳- گاهی آن قدر از عشقش به هیجان می آیم که خوابم نمی برد.
۴- وقتیکه او به من توجه نمی کند، احساس می کنم که همه ی بدنم ناخوش است.
۵- از وقتیکه عاشق او شده ام تمرکزم دچار مشکل شده است.
۶- اگر شک کنم که او با یک نفر دیگر است، نمی توانم آرام باشم.
۷- اگر برای مدتی به من توجه نکند، گاهی با کارهای احمقانه تلاش می کنم که توجهش
را به خودم جلب کنم.
نمرات را با هم جمع کنید . هر چه نمره ی بدست آمده به عدد ۳۵ نزدیکتر باشد ، عشق
مانیایی در شما شدت بیشتری دارد و هر چه نمره به عدد ۷ نزدیکتر باشد عشق مانیایی
خفیف تر است.

 

عشق مانیایی

برچسب ها

عشق ( 18), عشق مانیایی ( 1), مانیایی ( 1),