خصوصیات کودکان

خصوصیات کودکان

خصوصیات کودکان

آشنایی با خصوصیات کودکان برای کار کردن باآنان ضرورت دارد، زیرا بدون شناخت خصوصیات کودکان کار کردن با آنان غیر ممکن است. دوران کودکی که تولد تا حدود دوازده سالگی را در بر می گیرد به سه دوره شیرخوارگی، پیش دبستانی و دبستانی تقسیم می شود.
در این بخش خصوصیات بهنجار رشد کودکان در ابعاد جسمانی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اخلاقی به اختصار بررسی میشود تا مشاوران ضمن آشنایی با آنها بتوانند موارد استثنایی و غیرعادی را تشخیص دهند و به طور مناسب در صدد رفع مشکل برآیند.خصوصیات کودکان به سه دوره تقسیم می شود:
الف) خصوصیات دوره شیرخوارگی
ب) خصوصیات دوره پیش دبستانی
ج) خصوصیات دوره دبستانی

برچسب ها

خصوصیات کودکان ( 2), خصوصیات کودکان در دوره پیش دبستانی ( 1), خصوصیات کودکان در دوره دبستانی ( 3), خصوصیات کودکان در دوره شیرخوارگی ( 2),