اهداف راهنمایی و مشاوره کودک

اهداف راهنمایی و مشاوره کودک

اهداف راهنمایی و مشاوره کودک

بدون درک روشن از هدف نهایی فرد، شناخت دقیق رفتار ممکن نیست. اهداف راهنمایی و مشاوره کودک از دیدگاههای متعدد قابل بررسی است. راهنمایی و آموزش و پرورش از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و اهداف آنها موید یکدیگر است. اعمال برنامه های راهنمایی مناسب و پویا به غنای آموزش و پرورش می انجامد و کودک را در خودشناسی، مسئولیت پذیری، شناخت محیط، توانایی تصمیم گیری، حل مسائل، برقراری رابطه با اطرافیان، شناخت و ارضای مناسب نیازهای فردی و اجتماعی و آشنایی با ارزشهای مطلوب و قبول آنها یاری می دهد. از طریق راهنمایی نخست، کودکانی که استعداد ویژه دارند یا کسانی که به کمکهای خاص نیازمندند شناسایی می شوند و برای کار کردن با آنان وضعیت مطلوب فراهم می آید. دوم، به کودکان فرصت داده می شود تا تصمیم گیری درست را بیاموزند و مشکلاتشان را حل کنند. سوم، به آنان کمک می شود تا پس از پایان تحصیلات دوره ابتدایی دیدگاه مشخص و روشن تری نسبت به اشتغال در آینده به دست آورند. چهارم، به کودکان فرصت داده می شود تا برای تامین نیازهایشان حداکثر استفاده را از منابع و امکانات جامعه ببرند.

اهداف راهنمایی و مشاوره کودک شامل،سه هدف آنی، میانی و غایی می باشد. اهداف آنی مشاوره از آنچه در لحظه به لحظه مشاوره واقع شده است، ناشی می شود. اهداف میانی مشاوره به عوامل و عللی بستگی دارد که کودک به منظورو آنها مراجعه وتقاضای کمک کرده است و در نهایت، اهداف غایی مشاوره از دیدگاه فلسفی مشاوره درباره انسان سرچشمه می گیرد. هر متخصص با توجه به اعتقادات، آموزشها و نگرش خود نسبت به ماهیت انسان، هدف مشخصی برای مشاوره پیشنهاد می کند.

می توان گفت اهداف راهنمایی و مشاوره کودک، نخست، تغییر در رفتار اوست، به طوری که بتواند زندگی مفید و هماهنگ با تقاضاهای جامعه داشته باشد؛ دوم، تامین بهداشت روانی مناسب است، به طوری که کودک بتواند با خود و دیگران مسئولانه زندگی کند و رفتارش مستقل و منسجم باشد؛ سوم، کودک به حل مشکلاتش موفق شود و بتواند در آینده با بررسی صحیح مشکلات، تصمیمات مناسبی در زمینه های گوناگون بگیرد.

 

 

اهداف راهنمایی و مشاوره کودک

برچسب ها

اهداف راهنمایی ( 1), اهداف راهنمایی و مشاوره کودک ( 1), مشاوره کودک ( 4), مشاوره و راهنمایی ( 1), مشاوره و راهنمایی کودک ( 4),