اظهار عشق

اظهار عشق

اظهار عشق

اولین اظهار عشق مانند شکستن یک سد است، چرا که انبوه هیجانات و امیال نهفته در پشت این سد می تواند عواقب مختلف و ناشناخته ای به همراه داشته باشد. اظهارعشق می تواند« محبوب را فراری دهد » و یا « واکنش پذیرای او را به همراه داشته باشد».
اظهار عشق پرده ها را فرو می ریزد؛ پرده هایی که فرد خود را پشت آن پنهان می کرد.
اظهار عشق ایمنی فرد را به خطر می اندازد و به رفتار های خنثی معنا می دهد و فرد، دیگر نمی تواند خود را پشت انکارها و رفتا رهای خنثی پنهان کند. پس از اظهار عشق معمولاً سه حالت ممکن است رخ دهد. حالت اول این که هر دو نفر احساس کنند که عاطفه ی آنها به یکدیگر متقابل است و به آنچه که « عشق » می نامند،نزدیک است. پس از آن فکر آنها مملو از آرزوهای خیال انگیز عاشقانه خواهد شد. حالت بعدی این است، که فرد مقابل احساس همانندی نداشته باشد و دوست نداشته باشد که در عشق شریک شود و کناره گیری کند و با صراحت اعلام کند که او احساس مشابهی ندارد و عذر بخواهد. هر چند که درگیر احساس گناه و احساس رنج و ناراحتی شود و حالت بعدی این است که فرد علی رغم این که احساس عاشقانه ای ندارد برای گریز از احساس گناه یا به این دلیل که جسارت « نه » گفتن ندارد یا به دلایل دیگر ناخواسته و بی میل همراهی کند تا زمانی که بتواند بگریزد و یا اینکه گرفتار شود.
اگر هر دو به هم عشق بورزند، در بسیاری از نگرشها، هیجانها و ایده آل سازیهای خود، دیگری را هم سهیم می کنند. تجربه ی تازه ی عاشقان از « توافق بی قید و شرط » و  « پذیرش بی قید و شرط » می تواند شیوه ی زندگی آنها را دگرگون کند . این تجربه ی فوق العاده به آنها اجازه می دهد که به یکدیگر اعتماد کنند و باعث این پندار می شود که در آینده نیز همیشه می توانند به این مرحله ی ایده آل باز گردند. باور به این که آنها به طور کامل و بی قید و شرط با هم توافق دارند، به شمشیر دو لبه می ماند. هنگامی که تفاوتهای اجتناب ناپذیر و حتمی در آینده مجال توافق را از آنها بگیرد، بسیار خشمگین خواهند شد و متوجه می شوند که سوی دیگر این شمشیر چه قدر برنده است. هر چند می توانند احساس توافق اولیه را باز یابند ، اما حتماً این توافق دیگر آن توافق اولی نخواهد بود. بازیابی احساس توافق اولیه در آن زمان نیاز به تمرین، مدارا، کنار آمدن با تفاوتها و باز سازی احساس اتحاد و یگانگی دارد. زمانی که تفاوتها آشکار می شود و توافقها کم رنگ؛ « اعتماد » تکیه گاهی است که ایجاد امید، می کند تا با گذر زمان، سازگاری و انطباق بدست آید.

اظهار عشق

 

برچسب ها

اظهار عشق ( 1), عشق ( 18),