اصول راهنمایی و مشاوره کودک

اصول راهنمایی و مشاوره کودک

اصول راهنمایی و مشاوره کودک

اصل به معنی بن، ریشه، و زیر بنا و قاعده یا قانون رفتار است. اصول راهنمایی و مشاوره کودک ماهیت عمل و نحوه فعالیت مشاور را مشخص می سازد. اصول راهنمایی و مشاوره کودک بدین شرح است:
۱٫ راهنمایی و مشاوره کودک یک روند مداوم ومستمر است و در هر سه دوره کودکی (در هر دوره با روش و اهداف خاص) باید در مورد وی اعمال شود.
۲٫ راهنمایی و مشاوره کودک باید به رشد همه جانبه و متعادل او در همه ابعاد وجودی بینجامد. از طریق خدمات راهنمایی و مشاوره باید تمام ابعاد وجودی کودک به طور هماهنگ رشد کند.
۳٫ راهنمایی و مشاوره کودک بر خودشناسی و آگاهی صحیح او از تواناییها و محدودیتهایش متکی است؛ بدین معنی که مشاور باید کودک را از نقاط ضعف و محدودیتهایش آگاه سازد تا بیهوده ونسنجیده دست به هر کاری نزند. مشاور با تاکید بر تواناییها کودک را به اصلاح ضعفهایش ترغیب و تشویق می کند.
۴٫ راهنمایی و مشاوره کودک یک فعالیت جمعی است و به مشارکت و همکاری والدین، معلمان و تمام موسسات و نهاد های جامعه نیاز دارد. مشاور به هیچ وجه نمی تواند به تنهایی در راهنمایی و مشاوره کودک موفق شود.
۵٫ راهنمایی و مشاور کودک براساس احترام به او و ارزشمند شمردنش انجام می شود. مشاور به کودکان به عنوان انسان هایی ارزشمند، توانمند، با منزلت و بی همتا می نگرد. در این صورت کودک و به همکاری و مشارکت در جلسه مشاوره تمایل بیشتری خواهد داشت.
۶٫ راهنمایی و مشاوره کودک آزادانه انجام می شود، نه به اجبار و فشار. راهنمایی و مشاوره به تسهیل رشد و در نهایت حل مشکل کودک می انجامد. این هدف ،زمانی برآورده خواهد شد که کودک به مشاور اعتماد کند و جلسه مشاوره را محیطی امن و عاری از تهدید بداند.
۷٫ در راهنمایی و مشاوره کودک باید به راز داری و محرمانه بودن جلسه مشاوره توجه شود و مشاور بدون اجازه کودک مطالب عنوان شده در جلسه مشاوره را با هیچ کس در میان نگذارد.

اصول راهنمایی و مشاوره کودک

برچسب ها

اصول راهنمایی کودک ( 1), اصول راهنمایی و مشاوره کودک ( 1), اصول مشاوره کودک ( 1), راهنمایی و مشاوره کودک ( 1),