از عشق تا تردید

از عشق تا تردید

از عشق تا تردید
هر فرازی را نشیبی است و عشق نیز از این امر مستثنی نیست و هر چه آرمانگرایی عاشقانه در طول مدت عشق بیشتر باشد، ناامیدی و یأس پس از آن رنج آورتر و دردآورتر خواهد بود. البته تحقیقات هنوز این مسأله را توضیح نداده اند.
گزارشهای فردی نشان می دهد، که ناامیدی به راحتی می تواند یک ارتباط تازه شکل گرفته و نو پا را به تباهی و ویرانی بکشاند. وقایع متفاوت زیادی می تواند ایجاد یأس و تردید و ناامیدی کند. رویداد های ناچیز می تواند به معنی شلختگی، بی توجهی، بی ملاحظگی و نشانه ای از خدشه ای جدی بر خصوصیات پیشین فرد تلقی شود . خشمی که در هنگامه ی عشق پنهان مانده بود، اینک مجال می یابد تا در اولین یأس و ناامیدی خود را با شدت ظاهر کند و اگر حتی خود را ظاهر هم نکند و خود را بروز هم ندهد ، این خشم فرو خورده می تواند در ارزیابی کلی ما از دیگری و ارتباط با او ظاهر شود.
افزودن بر بار منفی تفاوتهایی که حتماً بین ما وجود دارد و یا افزایش شکایتها و اعتراضها، می تواند ناشی از تردید و ناامیدی ما باشد. اولین بازنگری و اولین ارزیابی « واقعبینانه ی »ما از ارتباط با دیگری و خود او، ممکن است هرگز واقع بینانه نباشد و در اینجاست که لازم می شود تا فردی دیگر به ما کمک کند، تا واقعیتها را از هیجانها و بار عاطفی آنها تفکیک کنیم. اگر ما از فرد دیگری در این زمینه کمک نگیریم و درباره ی آنچه که در اولین بازنگری خود به آن رسیده ایم با فرد مجرب دیگری بحث نکنیم، ممکن است به طور ناگهانی ارتباط را قطع کنیم و یا شروع به مقابله به مثل با آنچه که پنداشته ایم، کنیم و احیاناً تلافی کنیم، تلافی و مقابله با یاری بی خبر به شیوه ای آسیب زننده. شاید هم اقدام به انتقام جویی در فضایی از بی اعتمادی کنیم و نهایتاً او را به دلیل بی وفایی و جدایی سرزنش کنیم.
در اینجاست که نقش مشاور، روانشناس، و افراد خردمند و با تجربه پر رنگ می شود و هرگز نباید از یاد برد، که دیگرانی هستند که بتوانند به ما کمک کنند. البته لازم به ذکر است که این دیگران لزوماً بدون خطا نیستند و حتی اگر احساس کردیم که مشاور ما توان کافی برای کمک به ما را ندارد انتخاب یک مشاور دیگر شاید گزینه ای بهتر از این باشد که به تنهایی تصمیم بگیریم. ما بعضاً به این دلیل که تصمیم ما یک تصمیم کاملاً شخصی است، از مشاوره با دیگران پرهیز می کنیم؛ اما باید بدانیم که برای یک امر کاملاً شخصی می توانیم به شیوه ی مشورتی تصمیم بگیریم، ولی عمل کننده و اجرا کننده ی آن تصمیم قطعاً یک نفر خواهد بود.

از عشق تا تردید

برچسب ها

از عشق تا تردید ( 1), تردید ( 1), عشق ( 18),