سوگواری برای عشق

سوگواری برای عشق

سوگواری برای عشق

عشق حالت هیجانی نیرومندی است و اگر این هیجان نیرومند کامیاب نشود و معشوق به دست نیاید و عاشق به معشوق نرسد یکی از غم انگیزترین حادثه ها و اندوهگین ترین یادگارها در این گنبد دوّار خواهد ماند.
عشق ناکام یکی از اندوهگین ترین تجربیات بشری است. آدم خاکی حزن خود راوقتی که به معشوق نمی رسد با شعر، اشک و با تمام هستی خود بیان خواهد کرد و اندوهگین تر از اندوه عاشق اندوهی نیست. اما اگر این تجربه ی اندوهبار رخ داد چه می توان کرد و چه باید کرد؟
بسیاری از افراد وقتی با این تجربه ی تلخ روبه رو می شوند سعی در انکار آن دارندیا سعی در انحراف و جابه جایی آن دارند و اجازه نمی دهند که عاشق ناکام برای عشق از دست رفته سوگواری کند.
بسیاری بر این اعتقادند که بعد از این تجربه ی تلخ بهتر است که عاشق ناکام، ازدواج کند و بسیاری دیگر بر این باورند که بهتر است فردی دیگر را جایگزین فرد قبلی کند. همه ی این توصیه ها و پیشنهادها برای این است که سوگ عشق و سوگواری عاشق را کاهش دهند و از تلخی این تجربه بکاهند. اما کمتر شنیده ایم که به عاشق ناکام بگویند گریه کن ! سوگواری کن که تو عزیزت را از دست داد ه ای! که تو معشوقت را از دست داده ای! سوگواری کن!
اکثر ما در این شرایط سعی می کنیم که حواس عاشق ناکام را پرت کنیم و به او اجازه نمی دهیم که برای از دست دادن عزیزترین عزیزانش سوگواری کند. اما به نظر می رسد چاره ای جز سوگواری نیست و راهی جز گریستن نیست.
اگر فردی عزیزی را از دست داده باشد چه می کنیم؟ جمع می شویم و تسلیت می گوییم، همدردی می کنیم و او را تنها نمی گذاریم و اجازه می دهیم که گریه کند و عزادارای کند. این همان کاری است که لازم است در شرایط عشق ناکام انجام شود.
تجربه ی عشق ناکام همانند تجربه ی مرگ یکی از عزیزان است. آیا می توانیم در مرگ عزیزی سوگواری نکنیم و عزاداری نکنیم. آیا بعد از مرگ یکی از عزیزانمان به سرعت ازدواج می کنیم؟ آیا بعد از مرگ یکی از عزیزانمان در حالی که سوگوار هستیم سعی می کنیم که مرگ او را فراموش کنیم؟
همانگونه که بعد از مرگ یکی از عزیزانمان معمولاً تا یک سال ازدواج نمی کنیم در صورتی که در عشق شکست بخوریم و ناکام شویم بهتر است تا یک سال ازدواج نکنیم و در صدد ایجاد ارتباط جدیدی که به ازدواج منجر شود نیز برنیاییم. افرادی که بعد از ناکامی در عشق به سرعت ازدواج می کنند معمولاً ازدواج موفقی ندارند و عشق خود را زنده به گور می کنند. بهترین توصیه در این شرایط این است که بعد از ناکامی در عشق حداقل تا یک سال ازدواج نکنیم و به سمت فرد دیگری نرویم. گذر سال و گذر زمان به ما این اجازه را می دهد تا با شرایط جدید سازگار شویم و عشق قبلی خود را به طور طبیعی فراموش کنیم و انرژی عاطفی از دست رفته ی خود را بازیابیم تا بتوانیم به فرد دیگری مهر بورزیم.
عاشق ناکام سوگوار است و در وهله ی اول باید این سوگواری را بپذیریم و شرایط سوگواری را درک کنیم.

سوگواری برای عشق

برچسب ها

سوگواری ( 1), سوگواری برای عشق ( 1), عشق ( 18),