آیا ازدواج ساده است

آیا ازدواج ساده است

آیا ازدواج ساده است

آماده نبودن برای ازدواج، مانند آماده بودن برای ناکامی و شکست است. ازدواج امری پر خطر است و یکی از مهمترین تصمیمات زندگی است، که بر تمام وجوه آینده ی فرد تاثیر می گذارد و می تواند رضایت آورترین و یا مأیوس کننده ترین تجربه ی زندگی باشد. البته هیچگاه نمی توان به ازدواج به صورت کاملاً سیاه یا سپید نگاه کرد، بلکه در واقع بسیاری از ازدواجها از برخی جهات رضایت آور هستند و از برخی جهات مأیوس کننده. پاسخ به این سؤال که چگونه می توان سطح رضایت زندگی زناشویی را افزایش داد، یکی از سؤالهای بسیار اساسی است که به نظر می رسد همه ی مردم برای آن جوابهایی دارند. اما اکثر مردم آن قدر که وقت و انرژی برای مراسم ازدواج صرف می کنند، برای انتخاب مناسب همسر و آمادگی برای ازدواج وقت صرف نمی کنند. بسیاری از ازدواجها از همان روزهای اول با مشکلات زیادی روبرو می شود. اما سکوت راه مناسبی است (بیشتر برای خانمها) و خشم و نفرت و لعنت به تقدیر و روزگار راه دیگری است و عالم بی خبری و افیون و مواد هم برای خود راهی است. و ما به این شیوه ها پناه می بریم تا مبادا که آبروها بریزد و مردم بفهمند و دشمن شاد شود. اما آیا هرگز به دنبال این بوده ایم که برای ازدواج و عواقب خوب و بد آن آماده شویم؟ و آیا هرگز بدنبال این بوده ایم که بدانیم چگونه تعارض ها را حل کنیم؟ و آیا اصلاً می خواهیم که مشکلات را ببینیم؟

بسیاری معتقدند که ازدواج کار ساده ای است، اما تداوم زندگی و رضایتمندی از ازدواج امر سختی است و سهل نیست. برخی معتقدند که اگر ازدواج ساده است، باید طلاق و جدایی سخت و دشوار باشد، تا زندگی ها به سرعت به سوی فروپاشی نرود. به واقع هم طلاق کار ساده ای   نیست، به ویژه زمانی که فرزند یا فرزندانی در بین باشند. طلاق گاهی یک ضرورت غم انگیز و ناراحت کننده است. به خصوص در ازدواجهایی که همسران یا خانواده ها از آزارهای جسمانی و آزارهای عاطفی و هیجانی یا سؤ مصرف مواد و الکل ویران و تباه شده باشند و خانواده از این آزارها شخم خورده باشد و هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد.
ما معتقدیم که دید پیشگیرانه به طلاق بسیار حایز اهمیت است. ما باید به جای سخت کردن طلاق به هر شیوه ای، تلاش کنیم تا نیاز به طلاق به وجود نیاید. به نظر می رسد، مشکل عمده این است که ازدواج ساده است و حتی بسیار ساده تر از طلاق.

آیا ازدواج ساده است

برچسب ها

آیا ازدواج ساده است ( 1), ازدواج ( 11),