اصول راهنمایی و مشاوره کودک

اصول راهنمایی و مشاوره کودک اصل به معنی بن، ریشه، و زیر بنا و قاعده یا قانون رفتار است. اصول راهنمایی و مشاوره کودک ماهیت عمل و نحوه فعالیت مشاور را مشخص می سازد. اصول راهنمایی و مشاوره کودک بدین شرح است: ۱٫ راهنمایی و مشاوره کودک یک روند مداوم ومستمر است و در هر […]