راهنمایی کودک

راهنمایی کودک، که معنی لغوی آن هدایت، ارشاد و اداره کردن است، مفهوم و کاربرد گسترده ای دارد و پند و اندز و مطالعه کتاب، جدول یا مقاله و گوش دادن به یک سخنرانی و خطابه را شامل می شود. راهنمایی بصیرت کودک را در زمینه های گوناگون افزایش می دهد و موجبات رشد و […]