انواع مشاوره

انواع مشاوره انواع مشاوره از دیدگاههای مختلف به گونه های متعددی تقسیم می شود. این تقسیم بندی صوری است و به منظور سهولت عملکرد مشاور انجام می شود و عملا از همه انواع مشاوره، به طور هم زمان، استفاده می شود. انواع مشاوره از نظر موضوع به تحصیلی، شغلی، خانوادگی و بهداشتی و از نظر […]