مشاوره سالمندان با مرور زندگی

مشاوره سالمندان با مرور زندگی تمایل خودانگیخته برای معنا بخشیدن به زندگی فردی، غالباً به خود زندگینامه نویسی می انجامد. آنها(سالمندان) برای به تصویر کشیدن زندگی خویش روی کاغذ به انگیزه چندانی نیاز ندارد. هدف انها به ندرت انتشار آن به مثابه یک اثر است. معمولاً نویسنده مایل است سندی برای اعضای جوانتر خانواده بر […]