مراجعان مشاوره سالمندی چه کسانی هستند

مراجعان مشاوره سالمندی چه کسانی هستند؟ غالباً این افراد بازنشسته اند، اما در طیف سنی گسترده ای قرار می گیرند که شامل ۶۰، تا بالای ۹۰ سال است. در واقع دشوار است که بتوان سن خاصی را برای پیری تعیین نمود. مراجعان مشاوره سالمندی در چه نوع دنیایی رشد و پرورش یافته اند؟ آنها در […]