از احترام تا انتقاد

از احترام تا انتقاد بعد از ازدواج دوره ای وجود دارد که همسران بیشتر انتقاد می کنند و کمتر یکدیگر رامی پذیرند. زمانی که عاشق فردی هستیم و با او ازدواج می کنیم، عشق ما باید میزانی از احترام و نزاکت را تضمین کند. اما اغلب با افراد غریبه و دوستان، با احترام و انعطاف […]