ازدواج همسر شما را تغییر نمی دهد

ازدواج همسر شما را تغییر نمی دهد یکی از مهمترین دلایلی که باعث می شود همسران احساس کنند که انطباق با ازدواج سخت و مشکل است، این است که آنها مشخصاً خیلی ایده آل گرا هستند. ارتباط پیش از ازدواج پر از افسانه و خیال پردازی است. به ویژه تصور این که بعد از ازدواج […]